Đa dạng sinh học - sự đa dạng của cuộc sống
Tin tức - Đa dạng sinh học - sự đa dạng của cuộc sống

Đa dạng sinh học - sự đa dạng của cuộc sống

Đa dạng sinh học nghĩa là "sự đa dạng của cuộc sống". Việc bảo tồn sự đa dạng sinh học là một cơ sở quan trọng cho sự sống của con người. Tuy nhiên, đa dạng sinh học đang bị đe dọa trên quy mô toàn cầu

Là nhà sản xuất các sản phẩm thảo dược thiên nhiên, Salus phụ thuộc vào đa dạng sinh học và hệ sinh thái. Chúng tôi thấy trách nhiệm của mình từ Hội nghị đa dạng sinh học được tổ chức tại Rio de Janeiro:

  1. Bảo tồn đa dạng sinh học
  2. Sử dụng bền vững hệ sinh thái
  3. Cân bằng trong việc sử dụng hệ sinh thái đặc biệt là nguồn gen.